Privacybeleid

Impact Bedrijfspsychologie BV gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73832871, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Impact Bedrijfspsychologie BV met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Impact Bedrijfspsychologie BV persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten/klanten/patiënten/opdrachtgevers;
 2. bezoekers aan praktijkruimtes van Impact Bedrijfspsychologie BV;
 3. bezoekers van www.impactbedrijfspsychologie.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten/trainingen/workshops van Impact Bedrijfspsychologie BV
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Impact Bedrijfspsychologie BV contact opnemen of van Impact Bedrijfspsychologie BV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers;
 7. derden die ingeschakeld worden door Impact Bedrijfspsychologie BV om werkzaamheden uit te voeren in opdracht van, en/of uit naam van, Impact Bedrijfspsychologie BV.

Verwerking van persoonsgegevens

Impact Bedrijfspsychologie BV verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens en medische informatie;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Impact Bedrijfspsychologie BV zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd), op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt en de door betrokkene ingevulde webformulieren;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan een praktijkpand van Impact Bedrijfspsychologie BV zijn vastgelegd. Mogelijk worden aan de buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk;
 5. door opdrachtgever van Impact Bedrijfspsychologie BV over betrokkene worden verstrekt, tijdens een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website), zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

Impact Bedrijfspsychologie BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een coaching of behandeltraject;
 2. het uitvoeren van opdrachten die met opdrachtgever overeen zijn gekomen;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van de praktijkwebsite www.impactbedrijfspsychologie.nl;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 6. het bewaken van de toegang tot praktijkruimtes en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Impact Bedrijfspsychologie BV verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst, waaronder ook het declareren aan derden en het inschakelen van derden voor het uitvoeren van (een deel van) de werkzaamheden zoals overeengekomen in de overeenkomst;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een boekhouding bij te houden en het bewaren van medische gegevens;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Impact Bedrijfspsychologie BV kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Impact Bedrijfspsychologie BV persoonsgegevens verwerken. Impact Bedrijfspsychologie BV sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Impact Bedrijfspsychologie BV deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld een aanmelding) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Impact Bedrijfspsychologie BV deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Impact Bedrijfspsychologie BV geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Impact Bedrijfspsychologie BV ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Impact Bedrijfspsychologie BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Impact Bedrijfspsychologie BV hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de overeenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. Ingevulde webformulieren worden na 30 dagen verwijderd uit de database van de website.

Wijzigingen privacystatement

Impact Bedrijfspsychologie BV kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Impact Bedrijfspsychologie BV gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Impact Bedrijfspsychologie BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Impact Bedrijfspsychologie BV door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Impact Bedrijfspsychologie BV persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Impact Bedrijfspsychologie BV door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).