Algemene voorwaarden Impact Bedrijfspsychologie B.V.

Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Impact Bedrijfspsychologie B.V.
Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten
Deelnemer: diegene die deelneemt aan een individueel begeleidingstraject, coaching traject, behandeltraject, teamtraject, groepstraject, managementcoaching, training, voor zover hij of zij niet zelf de opdrachtgever is.
Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht
Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever en/of deelnemer redelijkerwijs uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst en die door opdrachtgever zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende redelijke werkzaamheden.
Partijen: opdrachtgever, opdrachtnemer en deelnemer.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen partijen, en op alle afspraken die hiervan het gevolg zijn.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

 3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Offertes

 1. Een offerte is iedere schriftelijke vorm van een aanbod gedaan door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.
 2. Prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is gegeven.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. 

 5. In de offerte genoemde dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk of per e-mail instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging. Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.
 2. In geval de overeenkomst strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de overeenkomst opgenomen (afwijkende) voorwaarde wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) de werkzaamheden te laten verrichten door opdrachtnemer aan te wijzen derden.
 3. Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de opdracht zijn indicatief. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen partijen is overeengekomen. 


Geheimhouding en gebruik

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten aanzien van vertrouwelijke informatie die verkregen is van anderen. Informatie is slechts vertrouwelijk indien partijen dit vooraf aan elkaar kenbaar maken, tenzij de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie blijkt. Opdrachtnemer legt deze verplichting eveneens op aan door hem in te schakelen derden. Het is opdrachtnemer wel toegestaan om de opgedane kennis tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover vertrouwelijke informatie niet met derden wordt gedeeld.

Betaling, opschorting en incassokosten

 1. Betalingen worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Betaling geschiedt zonder opschorting, aftrek of verrekening aan de zijde van opdrachtgever.
 2. Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. 

 3. Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dat wil zeggen, opdrachtnemer zal opdrachtgever eerst herinneren aan de factuur en indien nodig daarna aanmanen. Indien opdrachtgever de factuur dan nog niet heeft betaald, is hij vanaf de datum van verzuim zonder enige nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 

  1. opdrachtnemer maakt aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Verder rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop een actie zou kunnen worden gebaseerd.
 2. Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stelt, een redelijke termijn geeft om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van deelnemer(s) en derden voor zover die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever.
 3. Indien en voor zover op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid rust anders dan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, gelden de volgende bepalingen:
  1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.
  2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren bedrag. Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de opdracht of werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Annulering en beëindiging

 1. Opdrachtgever geeft een eventuele annulering van een of meerdere overeenkomsten en/of diensten schriftelijk of per e-mail door.
 2. Opdrachtgever kan een teamtraject of organisatieadvies kosteloos annuleren tot uiterlijk vier weken voor aanvang van werkzaamheden. Niet verschijnen, dan wel te laat afzeggen door een deelnemer, ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Voor annuleringen binnen vier weken voor aanvang van de werkzaamheden gelden de volgende prijsafspraken:
  1. Binnen drie tot vier weken: 25% van de overeengekomen prijs
  2. Binnen twee tot drie weken: 50% van de overeengekomen prijs 

  3. Binnen één week: 75% van de overeengekomen prijs. 

 3. Bij individuele trajecten geldt een afmeldingsplicht voor de desbetreffende deelnemer(s). Een deelnemer moet zich minimaal 48 uur voorafgaande aan de geplande afspraak afmelden bij zijn of haar contactpersoon. Als de deelnemer niet verschijnt of te laat afzegt, wordt de geplande sessie geacht te zijn voltooid. Niet verschijnen, dan wel te laat afzeggen door een deelnemer, ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Het is opdrachtnemer toegestaan afspraken met opdrachtgever en deelnemer(s) te verzetten indien anders niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een traject, training coaching of werkzaamheden met betrekking tot een organisatieadvies, te annuleren dan wel een deelnemer te weigeren. Opdrachtnemer zal de annulering schriftelijk bevestigen en zal het door opdrachtgever betaalde bedrag volledig terugstorten met aftrek van de tot de beëindiging door opdrachtnemer geleverde prestaties. In dat geval is de overeenkomst tussen partijen geëindigd zonder dat partijen enige verdere verplichting of aanspraak hebben jegens de ander. 

 5. Het staat partijen vrij de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden ingeval sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming die een ontbinding rechtvaardigt. In dat geval heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en op volledige vergoeding van de gemaakte kosten voor het inschakelen van derden, tenzij sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 6. Bij faillissement, surseance van betaling en toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval een overmachtssituatie zich voordoet heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ten aanzien van geschillen die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, geldt dat deze worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 


Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.